BK Triatlon Sprint Distance

Beschrijving

9:00 : PROMO
400m Natation, 14,672km vélo, - 5km course à pied / 400 M Zwemmen, 14,672km fietsen, 5km hardlopen
Dénivellé: 207m, calcul via OpenRunner. / Hoogteverschil: 207m, berekening via OpenRunner

11:30 : SPRINT
Championnat de Belgique / Belgisch Kampioenschap
750m Natation, 24,4km vélo, 5km course à pied / 750m Zwemmen, 24,4km fietsen, 5km hardlopen
Dénivellé: 372m, calcul via OpenRunner. / Hoogteverschil: 372m, berekening via OpenRunner

Event Details