Privacybeleid

Go Dare hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Go Dare houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
  • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Go Dare zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Go Dare behoudt zich steeds het recht voor om deze Privacy Policy  aan te vullen en/of te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke policies door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Deze Privacy Policy werden het laatst bijgewerkt op 27 augustus 2019.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Go Dare verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Communicatie over de clubactiviteiten en/of uitnodigingen;
  • Communicatie over updates 
  • Communicatie via nieuwsbrief met o.a. ‘atleet in de kijker’, ‘sport in de kijker’, evenementen in de kijker’,.. 

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door Go Dare bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Go Dare en gebruiker. Go Dare hanteert standaard volgende termijnen:

Klantgegevens: 10 jaar

E-maillijst: 4 jaar

Rechten

De gebruiker heeft het recht om op elk moment kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, alsook voor welke doeleinden Go Dare gebruik maakt van zijn persoonsgegevens. 

Elke gebruiker heeft het recht Go Dare te verzoeken zijn persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. De gebruiker kan hiervoor contact opnemen via het contactformulier https://godare.events/contact/

Elke gebruiker heeft het recht om zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Dit kan ofwel via het contactformulier https://godare.events/contact/ of onderaan elke nieuwsbrief via de knop ‘ik wens deze mails niet meer te ontvangen’. 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met je niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van deze Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Contact gegevens

GO DARE

Herkenrodesingel 8d.4.01

3500 Hasselt

Belgium

info@godare.events

Download de GO DARE app op iOS of Android